background

1. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ
Enerjinin Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Boyutları

16-18 Mart 2023, İstanbul / Türkiye

KONGRE TEMASI  

İçinde bulunduğumuz son yüz yılın en temel gündemlerinden bazıları Dünyada’ki arz yönlü enerji yetersizliği ve enerji arz güvenliğidir. Bu enerji yetersizliği ve güvenliği olgularına yükselen piyasalar fenomenin etkisi eklendiğinde, enerji ihtiyacına yönelik  talep yönlü baskı, ihtiyacın şiddetini giderek artırmaktadır. Bu baskılar, özellikle enerji kaynakları yeterli olmayan ülkeleri dar-boğazlara sürüklemektedir. Dolayısıyla enerji sorunu farklı ülkelerin farklı kurumları tarafından sürekli gündemde tutulmakta, disiplinler arası yaklaşımlar geliştirilerek çözüm yolları aranmaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası Enerji Kongresi’nin ana teması: ENERJİNİN TEKNOLOJİ, EKONOMİ VE SOSYAL BOYUTLARININ TOPLUM REFAHI ÜZERİNE ETKİSİNİ analiz etmek ve teknolojik değişimin yarattığı fırsatları ortaya koymaktır. IEC-2022’de; teknolojik, ekonomik ve finansal verileri, dönüşüm süreçleri de göz önünde bulundurularak, erişilebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından değerlendirmek, son gelişmeler ışığında araştırmacılara ideal bir akademik platform sağlanması amaçlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu kongrede bilim insanlarının ve saha profesyonellerinin araştırma bulguları, geliştirilen yeni fikirler ve teknolojik uygulamalar organizasyonel bir etkinlik içinde ele alınacak, farklı disiplinler altında yapılan bilimsel çalışmalar bir araya getirilecek, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın havuzuna yapılacak katkının yanı sıra, politika yapımcılarının strateji geliştirmelerine yardımcı olacak zemin oluşturulacaktır.

Prof. Dr. Recep KÖK

Kongre Başkanı 

Back to top of page